NOVINKY

Novinky

05.12.2019 z důvodu pořádání akce bude odpolední Herna mimo provoz

Ve čtvrtek 5.12. 2019 bude z důvodu pořádání akce odpolední Herna mimo provoz. Děkujeme za pochopení.

29.11.2019 DŮLEŽITÉ SDĚLENÍ PRO NÁVŠĚVNÍKY DDM STODLKY

Vážení zákonní zástupci, vážení účastníci kroužků a kurzů, dne 29.11.2019 jsem obdržela informaci, že u jedné z našich lektorek byla diagnostikována nemoc černý kašel. U nezletilých i zletilých účastníků doporučujeme sledovat zdravotní stav 
a v případě zvýšeného kašle či jiného onemocnění navštívit lékaře se sdělením, že se v Domě dětí a mládeže Stodůlky vyskytla nemoc černý kašel.  Dále upozorňujeme na povinnost zákonných zástupců i zletilých návštěvníků našich kroužků, kurzů i dalších aktivit bezodkladně podat informaci o zdravotním stavu, který by mohl mít vliv na zdraví ostatních účastníků činností, které pořádá DDM Stodůlky. Tuto informaci neprodleně předejte ředitelce organizace Mgr. Janě Šimánkové, telefon 777 706 586, nebo písmeně na adresu: j.simankova@ddmstodulky.cz. Jedná se o nakažlivou kapénkovou infekci bakteriálního původu. Onemocnění postihuje dýchací systém. Přenáší se pouze mezi lidmi, a to kýcháním, smrkáním, kašlem a vzácně takto potřísněnými předměty. Inkubační doba je 7–17 dní.
 DDM Stodůlky učiní příslušná preventivní opatření. Další informace včetně očkování najdete zde: www.szu.cz/uploads/Epidemiologie/Infekce_zakladni_informace/Cerny_kasel_zakladni_informace.pdf Mgr. Jana Šimánková, ředitelka DDM Stodůlky

22.10.2019 Parkování před DDM

Vážení návštěvníci DDM Stodůlky, věnujte prosím náležitou pozornost opatření, které se týká parkování před budovou DDM Stodůlky. Na základě upozornění Městské Policie Prahy 13 si Vás dovolujeme požádat o součinnost při parkování před budovou DDM Stodůlky. V případě, že přivážíte či odvážíte své děti na kroužek, akci, tábor, klub, případně další aktivity je nutné si na recepci, případně v kanceláři DDM Stodůlky (vchody do budovy v zeleném pavilonu) vyzvednout kartu označením „NÁVŠTĚVNÍK DDM STODŮLKY“, kterou doporučujeme viditelně umístit za okno svého auta. Tento dokument Vám může být vydán jako trvalá karta, nebo dočasná karta. Karta se návštěvníkům vydává vždy oproti podpisu. Více informací obdržíte na recepci DDM Stodůlky, nebo na info@ddmstodulky.cz. Prosíme respektujte toto doporučení, jinak Vám může být udělena pokuta. Předem děkujeme za spolupráci i pochopení. Mgr. Jana Šimánková, ředitelka DDM Stodůlky

DDM NA FACEBOOKU

Školička

Školička

Školičku nabízíme všem dětem od 3–7let. V dopoledních programech od pondělí do pátku si děti mohou vyzkoušet cvičení a pohybové hry, hraní divadélka, výtvarné tvoření různými technikami, zpívání , vzdělávací a naučné hry, dále rozvoj poznání a spolupráci s vrstevníky. Ve Školičce využíváme prvky pedagogiky prožitkového učení. Výhodou malý kolektiv dětí umožňující individuální přístup. Všechny činnosti jsou koncipovány do vzdělávacích oblastí, které vycházejí z RVP PV.
 
Ve školním roce 2019/2020 můžete vybírat z těchto finančních programů:
 
Program 5
 • dítě dochází do Školičky 5x týdně na 4 hodiny – pololetní platba 6.800 Kč (4 x 1.700 Kč)
Program 4
 • dítě dochází do Školičky 4x týdně na 4 hodiny – v tomto případě doporučujeme program 5: pololetní platba 6.800 Kč (4 x 1.700 Kč)
Program 3
 • dítě dochází do Školičky 3x týdně na 4 hodiny –  pololetní platba 5.508 Kč (4 x 1.377 Kč)
Program 2
 • dítě dochází do Školičky 2x týdně na 4 hodiny – pololetní platba 4.000 Kč (4 x 1.000 Kč)
Program 1
 • dítě dochází do Školičky 1x týdně na 4 hodiny – pololetní platba 2.720 Kč ( 4 x 680 Kč )
Při obsazování Školičky upřednostňujeme zájemce o Program 5

Platbu je možné hradit ve čtyřech splátkách, vždy k 15. v měsíci. Poslední splátka musí být uhrazena do 15. 1. za 1. pololetí, za 2. pololetí do 15. 5.

Vybraný Program uvádějte do poznámky k platbě!!!
 
1. pololetí probíhá od 23. 9. 2019–31. 1. 2020
2. pololetí probíhá od 1. 2. 2020–12. 6. 2020
 
Jakýkoliv z programů je počítán jako jeden ze tří kroužků při posuzování nároku na slevu na 3. kroužek, ale nemůže být kroužkem, na který se poskytuje sleva. V případě nemoci trvající déle jak 2 dopoledne, potvrzené lékařem bude, na základě žádosti, vrácena část poplatku – viz Vnitřní řád DDM Stodůlky.

PRAVIDLA ŠKOLIČKY

 

Provozní doba a podmínky

 • Provozní doba Školičky je od 8.30 do 12.30 hod., sídlem v DDM Stodůlky Žlutý vchod, 1. patro
 • Provozní doba Školičku můžete navštěvovat pouze v dny/ v programu, který jste si nahlásili.
 • Z provozních důvodů nelze docházku nahrazovat v jiný den.
 • Dítě vodí a vyzvedává rodič (nebo písemně pověřená osoba).
 • Dítě musí být zdravé! Rodič musí toto pravidlo respektovat a dbát na to, aby předával dítě do třídy zdravé! Pokud dítě během dopoledne jeví známky nemoci, lektor je povinen ihned informovat telefonicky rodiče a trvat na vyjmutí dítěte z dětského kolektivu bez nároku na navrácení částky.
 • V rámci adaptace Školičky je první návštěva zdarma a to pouze 2hodiny.
 • Dítě musí být bez pleny a umět si říct, když potřebuje na WC.
 • Dítě musí umět samo jíst a pít.(Dětem rády pomůžeme, ale veďte je prosím k samostatnosti, hlavně v oblékání. Vše prosím dětem podepište. V zimě doporučujeme rukavice na gumičce. Také vhodné oblečení na cvičení.) Dítě navštěvuje Školičku čisté a vhodně upravené.
 • Dítě musí mít na přezutí do třídy pevnou obuv s pevnou podrážkou. (Bačkorky, sandálky ano. Pantofle, „špičky“ a látkové přezůvky NE!! Prosíme, rodiče, aby nám pomohli se vyhnout naraženým kolínkům, odraženým patám a poraněním páteře!
 • Přinesené hračky nehlídáme a nehledáme. 
 • Z hygienických důvodů prosíme rodiče, aby nám nevstupovali do třídy.
 • DDM Stodůlky dodržuje prázdninové dny a ředitelská volna v souladu s provozem základních škol na Praze 13.
 • Vzhledem k tomu, že chodby nejsou určeny k odkládání věcí, za věci odložené na chodbách DDM Stodůlky neručí. 
 • Účastníci zájmových činností se smí v budově DDM Stodůlky zdržovat pouze v rámci své zájmové činnosti. Přicházejí nejdříve 5 minut před jejím zahájením a odcházejí ihned po jejím skončení. V případě, že přijdou dříve, mohou na svůj kroužek počkat v koutku pro děti a rodiče, kde se chovají ukázněně. V zimních měsících odpoledne mohou čekající děti do 10 let a malé děti s rodiči využít Hernu.
 • Rodič má povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích (alergie) nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmové činnosti.
 • V případě, že si rodič dítě nevyzvedne do 15 minut od ukončení zájmového útvaru, předá dítě i s kontaktem na rodiče na recepci, jejíž zaměstnanci řeší problém individuálně, v případě vážnějšího problému v součinnosti se sociálním odborem ÚMČ Praha 13, případně městskou policií. 

Platební podmínky

 • Po první návštěvě je účastník povinen uhradit první splátku dle daného programu do 14.dní po nástupu a další splátky následně vždy v uvedených termínech:
 •  Úplata může být vrácena z vážných rodinných a zdravotních důvodů, stěhování, nástup do MŠ (vždy nutno doložit).
 • Prosíme omlouvat absence - stačí email, či telefonicky (dlouhodobé absence prosíme nahlásit předem). Při dlouhodobé neomluvené absenci dítěte, větší než 14 dní, a neuhrazení splátky, bude dítě ze školičkového programu vyloučeno. Částka se při neomluvené absenci nevrací. Pokud omluvená absence dítěte bude delší než 1 týden a rodič dodá lékařské potvrzení o nemoci, bude za toto období poměrná částka navrácena. O navrácení částky je nutné zažádat písemně vždy hromadně na jedné žádosti.
  •  Termíny pro odevzdání žádosti jsou: 
   • za 1. pololetí v prvním týdnu druhého pololetí
   • za 2. pololetí v prvním týdnu po skončení činnosti kroužku.
 • U finančních programů Školičky jsou jednotlivé sazby, které lze uhradit buď jednorázově celou částkou nebo ve splátkách ve 4 termínech
 • Účastníci zájmových útvarů DDM Stodůlky se na svůj zájmový útvar hlásí na celý školní rok. Platba probíhá pololetně. Pokud se účastník  ZÚ v pololetí písemně neodhlásí, je stále považován za přihlášeného. Odhlášení je možné pouze písemně na e-mail: info@ddmstodulky.cz
 • Pokud lektor doporučí odklad docházky z důvodu nezralosti dítěte, budou uhrazeny pouze odchozené hodiny.

 

Děkujeme. Lektorky Školičky DDM Stodůlky