NOVINKY

Novinky

25.03.2020 Šijeme roušky

Zaměstnanci DDM Stodůlky také šijí roušky, které předávají Ústavu pro péči o matku a dítě v Podolí, sociálnímu odboru MČ apod. Pokud šijete i vy a chcete roušky darovat s námi, volejte Mobil: +420 605 920 279. Děkujeme!

12.03.2020 Nouzový stav!

Vláda svým usnesením ze dne 12. 3. 2020 vyhlásila nouzový stav, činnost DDM Stodůlky zůstává přerušena do odvolání. DOTAZY TÝKAJÍCÍ SE PŘERUŠENÍ ČINNOSTI ZODPOVÍME NA TELEFONNÍCH ČÍSLECH V ČASE OD 10:00 DO 16:00 HODIN: 604 477 119, 605 920 279

DDM NA FACEBOOKU

Školička

Školička

Školičku nabízíme všem dětem od 3–7let. V dopoledních programech od pondělí do pátku si děti mohou vyzkoušet cvičení a pohybové hry, hraní divadélka, výtvarné tvoření různými technikami, zpívání , vzdělávací a naučné hry, dále rozvoj poznání a spolupráci s vrstevníky. Ve Školičce využíváme prvky pedagogiky prožitkového učení. Výhodou malý kolektiv dětí umožňující individuální přístup. Všechny činnosti jsou koncipovány do vzdělávacích oblastí, které vycházejí z RVP PV.
 
Ve školním roce 2019/2020 můžete vybírat z těchto finančních programů:
 
Program 5
 • dítě dochází do Školičky 5x týdně na 4 hodiny – pololetní platba 6.800 Kč (4 x 1.700 Kč)
Program 4
 • dítě dochází do Školičky 4x týdně na 4 hodiny – v tomto případě doporučujeme program 5: pololetní platba 6.800 Kč (4 x 1.700 Kč)
Program 3
 • dítě dochází do Školičky 3x týdně na 4 hodiny –  pololetní platba 5.508 Kč (4 x 1.377 Kč)
Program 2
 • dítě dochází do Školičky 2x týdně na 4 hodiny – pololetní platba 4.000 Kč (4 x 1.000 Kč)
Program 1
 • dítě dochází do Školičky 1x týdně na 4 hodiny – pololetní platba 2.720 Kč ( 4 x 680 Kč )
Při obsazování Školičky upřednostňujeme zájemce o Program 5

Platbu je možné hradit ve čtyřech splátkách, vždy k 15. v měsíci. Poslední splátka musí být uhrazena do 15. 1. za 1. pololetí, za 2. pololetí do 15. 5.

Vybraný Program uvádějte do poznámky k platbě!!!
 
1. pololetí probíhá od 23. 9. 2019–31. 1. 2020
2. pololetí probíhá od 1. 2. 2020–12. 6. 2020
 
Jakýkoliv z programů je počítán jako jeden ze tří kroužků při posuzování nároku na slevu na 3. kroužek, ale nemůže být kroužkem, na který se poskytuje sleva. V případě nemoci trvající déle jak 2 dopoledne, potvrzené lékařem bude, na základě žádosti, vrácena část poplatku – viz Vnitřní řád DDM Stodůlky.

PRAVIDLA ŠKOLIČKY

 

Provozní doba a podmínky

 • Provozní doba Školičky je od 8.30 do 12.30 hod., sídlem v DDM Stodůlky Žlutý vchod, 1. patro
 • Provozní doba Školičku můžete navštěvovat pouze v dny/ v programu, který jste si nahlásili.
 • Z provozních důvodů nelze docházku nahrazovat v jiný den.
 • Dítě vodí a vyzvedává rodič (nebo písemně pověřená osoba).
 • Dítě musí být zdravé! Rodič musí toto pravidlo respektovat a dbát na to, aby předával dítě do třídy zdravé! Pokud dítě během dopoledne jeví známky nemoci, lektor je povinen ihned informovat telefonicky rodiče a trvat na vyjmutí dítěte z dětského kolektivu bez nároku na navrácení částky.
 • V rámci adaptace Školičky je první návštěva zdarma a to pouze 2hodiny.
 • Dítě musí být bez pleny a umět si říct, když potřebuje na WC.
 • Dítě musí umět samo jíst a pít.(Dětem rády pomůžeme, ale veďte je prosím k samostatnosti, hlavně v oblékání. Vše prosím dětem podepište. V zimě doporučujeme rukavice na gumičce. Také vhodné oblečení na cvičení.) Dítě navštěvuje Školičku čisté a vhodně upravené.
 • Dítě musí mít na přezutí do třídy pevnou obuv s pevnou podrážkou. (Bačkorky, sandálky ano. Pantofle, „špičky“ a látkové přezůvky NE!! Prosíme, rodiče, aby nám pomohli se vyhnout naraženým kolínkům, odraženým patám a poraněním páteře!
 • Přinesené hračky nehlídáme a nehledáme. 
 • Z hygienických důvodů prosíme rodiče, aby nám nevstupovali do třídy.
 • DDM Stodůlky dodržuje prázdninové dny a ředitelská volna v souladu s provozem základních škol na Praze 13.
 • Vzhledem k tomu, že chodby nejsou určeny k odkládání věcí, za věci odložené na chodbách DDM Stodůlky neručí. 
 • Účastníci zájmových činností se smí v budově DDM Stodůlky zdržovat pouze v rámci své zájmové činnosti. Přicházejí nejdříve 5 minut před jejím zahájením a odcházejí ihned po jejím skončení. V případě, že přijdou dříve, mohou na svůj kroužek počkat v koutku pro děti a rodiče, kde se chovají ukázněně. V zimních měsících odpoledne mohou čekající děti do 10 let a malé děti s rodiči využít Hernu.
 • Rodič má povinnost informovat o změně zdravotní způsobilosti dítěte, zdravotních obtížích (alergie) nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh zájmové činnosti.
 • V případě, že si rodič dítě nevyzvedne do 15 minut od ukončení zájmového útvaru, předá dítě i s kontaktem na rodiče na recepci, jejíž zaměstnanci řeší problém individuálně, v případě vážnějšího problému v součinnosti se sociálním odborem ÚMČ Praha 13, případně městskou policií. 

Platební podmínky

 • Po první návštěvě je účastník povinen uhradit první splátku dle daného programu do 14.dní po nástupu a další splátky následně vždy v uvedených termínech:
 •  Úplata může být vrácena z vážných rodinných a zdravotních důvodů, stěhování, nástup do MŠ (vždy nutno doložit).
 • Prosíme omlouvat absence - stačí email, či telefonicky (dlouhodobé absence prosíme nahlásit předem). Při dlouhodobé neomluvené absenci dítěte, větší než 14 dní, a neuhrazení splátky, bude dítě ze školičkového programu vyloučeno. Částka se při neomluvené absenci nevrací. Pokud omluvená absence dítěte bude delší než 1 týden a rodič dodá lékařské potvrzení o nemoci, bude za toto období poměrná částka navrácena. O navrácení částky je nutné zažádat písemně vždy hromadně na jedné žádosti.
  •  Termíny pro odevzdání žádosti jsou: 
   • za 1. pololetí v prvním týdnu druhého pololetí
   • za 2. pololetí v prvním týdnu po skončení činnosti kroužku.
 • U finančních programů Školičky jsou jednotlivé sazby, které lze uhradit buď jednorázově celou částkou nebo ve splátkách ve 4 termínech
 • Účastníci zájmových útvarů DDM Stodůlky se na svůj zájmový útvar hlásí na celý školní rok. Platba probíhá pololetně. Pokud se účastník  ZÚ v pololetí písemně neodhlásí, je stále považován za přihlášeného. Odhlášení je možné pouze písemně na e-mail: info@ddmstodulky.cz
 • Pokud lektor doporučí odklad docházky z důvodu nezralosti dítěte, budou uhrazeny pouze odchozené hodiny.

 

Děkujeme. Lektorky Školičky DDM Stodůlky