Opatření MZČR a informace MŠMT ze dne 22. 11. 2021

Opatření MZČR a informace MŠMT ze dne 22. 11. 2021

Opatření MZČR a informace MŠMT ze dne 22. 11. 2021

23.11.2021

OPATŘENÍ MZČR A INFORMACE MŠMT ZE DNE 22. 11. 2021

Informace pro školy a školská zařízení k 22.11. 2021  


Vážení rodiče,
níže uvádíme opatření týkající se vás a vašich dětí, které je nutné dodržet při návštěvě kroužků případně dalších aktivit organizovaných DDM Stodůlky. V kroužcích, kterých se opatření týká, jsou účastníci o opatřeních informováni mailem.
 
OPATŘENÍ PRO KROUŽKY, KURZY A JINÉ PRAVIDELNĚ SE OPAKUJÍCÍ AKTIVITY
Pravidelně se opakujících aktivit, organizovaných DDM Stodůlky, se mohou účastnit osoby starší 18 let, které před vstupem na kroužek nebo kurz předloží v elektronické nebo tištěné podobě doklad, kterým prokazují že:
  1. jsou očkované proti onemocnění Covid-19 a uplynulo nejméně 14 dní od dokončeného očkovacího schématu,
  2. prodělaly laboratorně potvrzené onemocnění Covid-19, uplynula u nich doba nařízené izolace a od prvního pozitivního rychlého antigenního testu (dále jen RAT) nebo RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 neuplynulo více než 180 dní,
  3. Pro níže uvedené osoby zůstává zachována možnost pro vstup využít PCR test – ne starší 72 hodin, pokud se jedná o:
1) osobu, která se nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci; skutečnost, že se osoba nemůže podrobit očkování proti onemocnění covid-19 pro kontraindikaci, se dokládá záznamem v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN) obsahujícím výslovné uvedené informace o tom, že se osoba nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit, nebo lékařským potvrzením obsahujícím výslovné uvedení informace o tom, že osoba se nemůže ze zdravotních důvodů očkování proti onemocnění covid-19 podrobit a že tato skutečnost je uvedena v Informačním systému infekčních nemocí (ISIN); nebo

2) osobu s nedokončeným očkováním proti onemocnění covid-19
 nedokončeným očkováním se myslí osoba u které:
 a) od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle souhrnu údajů o přípravku (dále jen „SPC“) ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů, nebo
 b) v případě dvoudávkového schématu podle SPC jí dosud nebyla podána druhá dávka očkovací látky a od aplikace první dávky očkovací látky ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření
neuplynula maximální doba stanovená pro aplikaci druhé dávky očkovací látky podle SPC, nebo
 c) od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle SPC ke dni prokazování této skutečnosti pro účely tohoto mimořádného opatření neuplynula doba 14 dnů.
U jiných osob se PCR test pro účely prokazování se negativním testem neuznává.
 
VÝŠE UVEDENÉ NEPLATÍ pro pravidelné aktivity neměnných kolektivů, v nich registrované členy kroužků a kurzů a studenty SŠ nad 18 let, pokud kroužek nebo kurz nemá celkem více než
20 účastníků.

 
 
 
 
OPATŘENÍ TÝKAJÍ SE PŘÍLEŽITOSTNÝH AKCÍ, DÍLEN, KLUBŮ APOD. se řídí specifickými pravidly pro tuto formu činnosti u příslušné akce.
 
PRO ÚČASTNÍKY VŠECH FOREM (kroužky, kurzy, akce) ZÁJMOVÉHO VZĎELÁVÁNÍ MLADŠÍ 18 LET se výše uvedené neprokazuje.
 
Do budovy DDM Stodůlky je umožněn vstup pouze účastníkům jednotlivých aktivit. Doprovod je možný pouze u dětí mladšího školního věku, a to po nezbytně nutnou dobu.
 
Všichni účastníci aktivit jsou povinni ve společných prostorách DDM Stodůlky nosit ochranu úst a nosu (respirátory).
 
Do budovy DDM Stodůlky můžou vstupovat pouze zdraví účastníci, který nejeví příznaky onemocnění Covid-19 či příznaky jakéhokoliv jiných onemocnění a kterým nebyla nařízena izolace či karanténa.
 
Tyto pokyny jsou povinni dodržovat všichni účastníci zájmového vzdělávání DDM Stodůlky.
 
Naše 100pa ve vašem volném čase ať je pohlazením a povzbuzením pro nás všechny. Děkujeme všem, kteří nás podporují, nebo s námi sympatizují.
 
Věříme společně s Vámi, že zase bude líp. Děláme pro to maximum.
 
Mgr. Jana Šimánková, ředitelka DDM Stodůlky

Zpět