NOVINKY

04.05.2021 Znovuobnovení činnosti od pondělí 10. 5. 2021

Od 10. 5. 2021 obnovujeme činnost některých kroužků za stanovených pravidel. Více podrobností se dozvíte v článku v Událostech. Týká-li se toto znovuobnovení i vašeho kroužku, dostanete více informací do e-mailu do neděle 9. 5. 2021.

11.04.2021 Provoz recepce od 12. 4. 2021

Úřední hodiny recepce jsou od 12.4. 2021: PO, ST 12.00-18.00, ÚT, ČT 8.00-15.00, PÁ zavřeno.

DDM NA FACEBOOKU

Pravidla hry soví100pou

Pravidla soutěže „soví 100pou“

Účelem tohoto dokumentu je úplná a jasná úprava pravidel soutěže „soví 100pou“ (dále též „soutěž“).
Zkrácené znění pravidel na propagačních materiálech určených spotřebitelům je třeba vykládat v souladu s tímto dokumentem.
 

I. Obecná ustanovení

1. Tato obecná pravidla soutěže „soví 100pou“ upravují základní soutěžní pravidla soutěže pořádané Domem dětí a mládeže Stodůlky, se sídlem Chlupova 1800/6, Stodůlky, 155 00 Praha 5, příspěvková organizace, IČ: 00638811, jejímž zřizovatelem je Městská část Praha 13 (dále jen organizátor).

2. Soutěž „soví 100pou“ bude probíhat na území České republiky v termínu od 1. 2. 2021 do 30. 4. 2021 (dále také jako „doba trvání soutěže“).

3. Účastníkem soutěže (soutěžícím) se stává každá fyzická osoba (dále jen „účastník“, „účastník soutěže“ nebo „soutěžící“), akceptující pravidla soutěže a splňující tyto podmínky soutěže. Soutěž je určena pro všechny děti, žáky ve věku ZŠ a studenty středních škol. Soutěžit mohou i celé rodiny, hrací karta je v takovém případě registrovaná na dítě/žáka/studenta. V případě více dětí/žáků/studentů v jedné rodině získá každý svoji kartu. V případě účasti v soutěži nezletilým za jeho přihlášení zodpovídá zákonný zástupce, který má právo v zastoupení nezletilého vyzvednout hrací kartu a akceptuje přihlášením za nezletilého též pravidla soutěže. Na každou hrací kartu musí být uvedena jedinečná e-mailová adresa a jméno a příjmení i v případě nezletilého. V případě nezletilého se uvede na hrací kartě též jméno a příjmení zákonného zástupce. K akceptaci pravidel soutěže dochází tím, že daná osoba odešle odpověď na soutěžní otázku, odešle příspěvek do soutěže či jinak jednoznačně projeví svoji vůli se soutěže zúčastnit.

4. Adresa pro výkon práv ohledně ochrany osobních údajů je zejména Mgr. Tomáš Tesarčík, pověřenec organizace, e-mail: poverenec@praha13.cz.

5. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo zkrátit, přerušit nebo zrušit soutěž či změnit její pravidla. Tyto skutečnosti budou účastníkům oznámeny uveřejněním příslušné informace na webových stránkách organizace (www.ddmstodulky.cz) či na Facebooku organizace.

6. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.

7. Účastník soutěže nemůže nárokovat jinou výhru, než která mu bude vydána. Výhry nelze vyplatit alternativně v hotovosti. Výhry budou předány po skončení soutěže. 
 
8. Ze soutěže jsou vyloučeny všechny osoby v zaměstnaneckém nebo obdobném poměru k organizátorovi.

9. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící či nezletilý soutěžící prostřednictvím zákonného zástupce svůj úplný a bezpodmínečný souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je v plném rozsahu dodržovat.

10. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly soutěže nebudou do soutěže zařazeny. I přesto, že taková osoba splní některé podmínky pro získání výhry, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nestává se výhercem a nemá nárok na výhru. Výhra v takovém případě propadá organizátorovi soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

11. Účastník soutěže bude vyloučen v případě, že organizátor zjistí nebo bude mít důvodné podezření na spáchání podvodného nebo nekalého jednání ze strany některého z účastníků či jiné osoby, která dopomohla danému účastníkovi k získání výhry.
 

II. Mechanismus soutěže

1. Na začátku soutěže si soutěžící, v případě účasti nezletilého jeho zákonný zástupce, vyzvedne na recepci DDM Stodůlky, Chlupova 1800/6, Stodůlky, 155 00, Praha 5, hrací kartu. Otvírací hodiny recepce budou vždy uvedeny na www.ddmstodulky.cz Podmínkou pro účast v soutěži je sdělit organizátorovi své jméno a e-mail, který bude spojen s konkrétní hrací kartou. V případě nezletilého se uvede na hrací kartě též jméno a příjmení zákonného zástupce. Každá hrací karta bude mít unikátní číslo. Evidence hracích karet je plně v dikci organizátora akce.

2. Soutěžní úkol splní každý, kdo dle zadání dílčích úkolů soutěže zašle požadovanou odpověď (či fotografii, či video) dle zadání organizátora. Tím se soutěžící zapojí do soutěže.

3. Znění konkrétních úkolů, které soutěžící musí v soutěži splnit, jsou k dispozici na webových stránkách organizace (www.ddmstodulky.cz/30let).

4. Za splněný úkol soutěžící získá na recepci organizátora do své hrací karty nálepku (“sovolepku”). Otvírací hodiny recepce budou vždy uvedeny na www.ddmstodulky.cz. Každá taková nálepka bude mít své unikátní číslo.

5. Soutěžící může během soutěže nasbírat až 9 nálepek (sovolepek). Věcné ceny může soutěžící získat za 3, 6 nebo 9 razítek s tím, že hodnota získané ceny je odstupňována podle počtu získaných razítek (nálepek).  Losování cen proběhne ve třech kategoriích: za 3, 6 a 9 sovolepek. V kategorii „3“ se losuje o 30 drobných odměn; v kategorii „6“ se losuje o 15 drobných odměn, poukázek a poukazů na akce DDM Stodůlky;  v kategorii „9“ se losuje o 7 odměn, poukázek a poukazů na tábory DDM Stodůlky nebo na kroužky DDM Stodůlky. Úplný seznam výher najdete na webových stránkách www.ddmstodulky.cz/30let.

6.  Soutěžící, který se chce zúčastnit slosování, musí získat minimálně 3 sovolepky (maximálně 9 sovolepek) a musí soutěžní kartu odevzdat na recepci DDM Stodůlky do 14. 5. 2021 včetně. Za každou takto vyplněnou kartu hned při odevzdání obdrží všichni držitelé karty pamětní cenu DDM Stodůlky.
 
7. Soutěž je určena pro běžné účastníky, proto je zakázáno používání jakýchkoliv automatických systémů pro přihlašování do soutěže či hlasování v ní (tzv. robotů). Organizátor si vyhrazuje právo v případě podezření na použití automatického systému taková přihlášení do soutěže vyřadit, resp. k nim v jím určeném rozsahu nepřihlížet.

8. Organizátor si vyhrazuje právo bez dalšího vyřazovat podle svého uvážení ty přihlášky do soutěže, u nichž je podezření na duplicitu či jinou manipulaci s nimi.
 

III. Výhry v soutěži

1. Losování cen proběhne ve třech kategoriích: za 3, 6 a 9 získaných sovolepek. V kategorii „3“ se losuje o 30 drobných odměn; v kategorii „6“ se losuje o 15 drobných odměn, poukázek a poukazů na akce;  v kategorii „9“ se losuje o 7 odměn, poukázek a poukazů na tábory nebo kroužky.

2. Do soutěže jsou vloženy tyto výhry:
  • volný vstup na vybranou akci DDM Stodůlky v období do 31. 12. 2021
  • volný vstup na 1 běh příměstského tábora DDM Stodůlky realizovaného v období od 1.7. 2021 do 31. 8. 2021 (seznam pro výběr stanoví DDM Stodůlky)
  • volný vstup na vybraný či doporučený kroužek DDM Stodůlky v období od 1. 9. 2021 do 30. 1. 2022, nebo od 1. 9. 2021 do 30. 6. 2022
  • drobné odměny (hračky, poukázky na knihy, hračky, sportovní, školní pomůcky a pod.) v celkové výši do 30 000 Kč
 
 3. Úplný seznam odměn najdete na webových stránkách www.ddmstodulky.cz/30let.
(dále jen jednotlivě jako „výhra“ a společně jako „výhry“)
 
4. Poukazy na nákup sportovního zboží, knih a papírenského zboží a her a hraček u vybraných prodejců jsou platné 6 měsíců ode dne jejich vystavení nebo do 31. 12. 2021 – datum vystavení bude uvedeno na každém příslušném poukazu. Po uplynutí termínu platnosti poukazu podle předchozí věty již nelze poukaz na nákup zboží u vybraného prodejce využít.

5. Jako věcné ceny jsou organizátorem vybrány předměty pro sport, turistiku, zdravý životní styl, pro rodinu a děti.
 

IV. Výherci a předání výher

1. Do losování budou zařazeny všechny hrací karty, které mají minimálně 3 sovolepky a to tak, že organizátor za účasti minimálně 3 osob rozdělí došlé a platné hrací karty na tři části podle počtu minimálně 3, minimálně 6 a minimálně 9 sovolepek. O rozdělení bude vyhotoven písemný protokol. Z každé části organizátor opět za účasti minimálně 3 osob vylosuje ceny příslušející této skupině hracích karet a to až do vyčerpání všech poskytnutých cen pro daný počet splněných sovolepek. 

2. Losování cen proběhne na akci „Den dětí – oslava Třicátých narozenin DDM Stodůlky“, dne 1. 6. 2021 či jiným náhradním způsobem.

3. Výherci výher jsou povinni si výhru vyzvednout osobně.

4. V případě, že si výherce ani po opakovaném upozornění výhru nepřevezme, nevyzvedne nebo se výherce odmítne při předání výhry prokázat průkazem totožnosti k ověření své identity či podepsat předávací protokol, propadá tato výhra organizátorovi soutěže, který je oprávněn rozhodnout o jejím dalším užití.

5. V případě, že se do soutěže zapojí menší počet osob, než je počet výher, a nebude tak možné všechny výhry přidělit konkrétnímu výherci, propadají tyto výhry ve prospěch organizátora, který je oprávněn rozhodnout o jejich užití.

6. Výherci nejsou povinni výhru přijmout; v takovém případě výhra propadá. Výhra propadá také v případě, kdy výherce nesplní podmínky pro její poskytnutí.
 

V. Zpracování osobních údajů a osobnostní práva

1. Účastí v soutěži každý účastník bere na vědomí, že organizátor soutěže je oprávněn užít jeho jméno, příjmení a případně i podobiznu jako případného výherce (např. z předání výhry) ve svých médiích v souvislosti s informováním o soutěži a propagací soutěže.

2. Osobní údaje výherců získané při zapojení se do soutěže, tj. obrazový a zvukový záznam soutěžícího, budou organizátorem zpracovávány na základě souhlasu účastníka vyjádřeného při registraci do soutěže.

3. Zasláním příspěvku do soutěže účastník potvrzuje, že:
  • je jeho autorem a toto dílo je původní,
  • je oprávněn zahrnout do příspěvku osoby v příspěvku zobrazené či jinak zmíněné, tzn. zejména tyto osoby souhlasily v případech, kdy je jejich souhlasu třeba, se svým uvedením v příspěvku,
  • uveřejněním příspěvku v rozsahu předpokládaném v pravidlech soutěže nevznikne organizátorovi žádný závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
  • uveřejněním příspěvku v rozsahu předpokládaném v pravidlech soutěže nebudou porušeny obecně závazné právní předpisy a dobré mravy,
  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití příspěvku (např. nároky na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni předání příspěvku uspokojeny.
4. Zasláním příspěvku do soutěže účastník uděluje organizátorovi bezúplatně nevýhradní licenci k užití příspěvku ke všem způsobům jejího užití a to v neomezeném rozsahu a s právem poskytovat podlicence. Účastník nemá právo na přiměřenou dodatečnou odměnu. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv a bez množstevního omezení. V rámci užití příspěvku je organizátor oprávněn jej užít vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě (tj. v jaké byl účastníkem odevzdán), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou příspěvku, spojením s jinými autorskými díly i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je organizátor oprávněn dílo (příspěvek) upravovat a jinak měnit.

5. Osobní údaje budou užity pro účely vedení a realizace soutěže zahrnující kontrolu soutěže a předání výher, u osobních údajů výherců pak též za účelem marketingové prezentace organizátora.

6. Právním titulem zpracování je oprávněný zájem a souhlas výherců – subjektů údajů. Po skončení doby soutěže bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu jednoho roku po ukončení soutěže pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek).

7. Doba zpracování je doba trvání soutěže a naplnění účelu zpracování osobních údajů.

8. Údaje poskytnuté soutěžícím může zpracovávat pouze organizátor. Osobní údaje nebudou předávány mimo Evropskou unii. Správce/organizátor nevyužívá při provozování soutěže žádného zpracovatele.

9. Soutěžící jakožto subjekty údajů mají právo na přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, právo vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů. Soutěžící má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu.

10. Poskytnutí osobních údajů ze strany výherce je smluvním požadavkem a je pro výše uvedené účely povinné. Neposkytnutí osobních údajů má za důsledek nemožnost doručení výhry. Neposkytne-li výherce organizátorovi osobní údaje pro účely doručení výhry, nárok výherce na výhru zaniká.
 

VI. Závěrečná ustanovení

1. Organizátor si vyhrazuje právo nahradit výhru výhrou obdobného typu a odpovídající hodnoty a měnit podmínky předávání výhry v případě, že mu výhra nebude jejím dodavatelem poskytnuta tak, aby mohla být výherci předána v souladu s pravidly soutěže.

2. Výměna výhry či vyplacení peněžitého plnění výměnou za věcnou výhru, jakož ani vymáhání účasti v soutěži či výhry právní cestou nejsou možné. Výherce nemůže nárokovat více, než mu bude vydáno.

3. Organizátor soutěže neodpovídá za výhru či její funkčnost, neposkytuje jakoukoli záruku, soutěžící není oprávněn výhru u organizátora jakkoli reklamovat. Veškeré případné reklamace výhry je soutěžící povinen uplatňovat přímo u dodavatele výhry či oficiálního distributora výhry.

4. Organizátor neposkytuje technickou podporu ani poradenský servis v souvislosti se soutěží. Organizátor není zodpovědný za nemožnost účasti v soutěži z technických či jakýchkoli jiných důvodů.

5. Organizátor soutěže není odpovědný za jakoukoli škodu, kterou soutěžící případně utrpí svou účastí v soutěži nebo prostřednictvím získané výhry.

6. Ze soutěže budou vyloučeni všichni soutěžící, kteří řádně nesplní podmínky účasti v soutěži podle těchto pravidel.

7. V případě rozporu ustanovení těchto pravidel a propagačních materiálů týkajících se soutěže, nejasností týkajících se výkladu pravidel nebo propagačních materiálů, se budou aplikovat přednostně příslušná ustanovení těchto pravidel.

8. Věcně příslušným subjektem mimosoudního řešení spotřebitelských sporů souvisejících se soutěží je Česká obchodní inspekce, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetové stránky: www.coi.cz.

9. Na právní vztahy neupravené těmito pravidly soutěže se budou aplikovat příslušné ustanovení Občanského zákoníku, které jsou svým obsahem a účelem nejbližší.
10. Tyto pravidla soutěže jsou během celé doby soutěže také zveřejněny na internetové stránce www.ddmstodulky.cz.

11. S případnými dotazy je možné se obrátit e-mailem na soutez@ddmstodulky.cz

12. Tyto pravidla soutěže nabývají účinnosti dnem 1. 2. 2021.